Logo wydziału

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, budynek VI

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, budynek VII

Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (WNE SGGW) – wydział Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zlokalizowany jest przy ulicy Nowoursynowskiej 166, w budynkach III, V, VI i VII. Dziekanem wydziału jest dr hab. Jarosław Gołębiewski.

Historia

Wydział powstał na mocy zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z 13 sierpnia 1953 roku. Przez niemal 50 lat funkcjonował pod nazwą Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Istotne zmiany, jakie nastąpiły w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku w strukturze organizacyjnej wydziału wpłynęły na ukształtowanie jego nowego profilu naukowego i dydaktycznego oraz zmianę nazwy od dnia 1 stycznia 2008 roku. Senat SGGW zmienił jego nazwę na Wydział Nauk Ekonomicznych, co znacznie lepiej odzwierciedla rzeczywisty zakres zainteresowań i prac naukowo-badawczych pracowników oraz prowadzonych na wydziale kierunków studiów.

Studia

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie odbywają się na trzech poziomach, w systemie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym):

 • studia I stopnia, licencjackie;
 • studia II stopnia, magisterskie uzupełniające;
 • studia III stopnia, doktoranckie.

Studia I stopnia (licencjackie) w systemie dziennym i zaocznym trwają 3 lata (6 semestrów) i prowadzone są na kierunkach:

Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie trwają 2 lata (4 semestry) na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych). Odbywają się na trzech kierunkach:

 • Ekonomia na specjalnościach:
  • Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
  • Organizacja i Ekonomika Agrobiznesu
  • Ekonomia Menedżerska
 • Zarządzanie na specjalnościach:
  • Zarządzanie i Marketing w Turystyce
  • Zarządzanie i Marketing w Przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie Edukacją i Doradztwem
  • Zarządzanie Rozwojem Regionalnym i Lokalnym
  • Operator Logistyczny
  • Logistyka w Przedsiębiorstwie
 • Finanse i rachunkowość na specjalnościach:
  • Bankowość
  • Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
  • Finanse Publiczne
  • Ubezpieczenia
  • Inżynieria Finansowa
 • Logistyka od roku akademickiego 2012/2013.

Na Wydziale powołano studia uzupełniające (drugiego stopnia, magisterskie) na kierunku ekonomia w języku angielskim (Study MEO oraz studia wspólne czterech krajów wyszehradzkich (4V: SGGW w Warszawie, UR w Nitrze, UR w Pradze i UR w , M.Sc. in the Economics and Organization of Enterprise, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw) Godolo). Oferta edukacyjna Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW obejmuje także studia podyplomowe na ponad 20 kierunkach (m.in. MBA i Pre-MBA). Programy studiów są dostosowane do obowiązujących standardów nauczania i systemu ECTS oraz do wymagań Deklaracji Bolońskiej. Dzięki systemowi łączącemu przedmioty obowiązkowe stanowiące 60% programu oraz uzupełniającą je szeroką ofertę przedmiotów do wyboru studenci mają możliwość indywidualnego kształtowania programu studiów na wybranym przez siebie kierunku.

Studia III stopnia (doktoranckie) trwają 4 lata i prowadzone są zarówno w systemie studiów stacjonarnych (dziennych), jak i niestacjonarnych (zaocznych).

Na Wydziale jest realizowanych wiele badań oraz przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dla własnych pracowników, jak też osób z inny ośrodków naukowych (uczelnianych i poza uczelnianych) z całego kraju. W ostatnich kilkunastu latach Wydział stał się głównym miejscem uzyskiwania awansów naukowych dla kandydatów z całej Polski.

Struktura

W ramach Wydziału funkcjonuje pięć katedr, składających się z zakładów. Są to:

Dane kontaktowe

Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
telefon/fax. (+48) 22 59 340 10
e-mail: dwne@sggw.pl

Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW (sprawy studenckie – parter) oraz sekretariat Dziekana (I piętro, pokój 103) mieszczą się przy ul. Nowoursynowskiej 166, w budynku nr VII.

Linki zewnętrzne

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.