Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Wejście do Stacji Muzeum z zachowanym oryginalnym neonem dworca

Stacja Muzeum – instytucja poświęcona gromadzeniu, ochronie i ekspozycji zbiorów związanych z rozwojem transportu i techniki w Polsce, w szczególności transportu kolejowego, oraz edukacji w ww. zakresie.

Stacja Muzeum jest wspólnym przedsięwzięciem Województwa Mazowieckiego i PKP, jej częścią jest Muzeum Kolejnictwa, funkcjonujące jako oddział muzealny nieposiadający oddzielnej osobowości prawnej.

Obecną, tymczasową siedzibą Stacji Muzeum jest Dworzec Główny przy ul. Towarowej.

Historia

Muzeum Kolejnictwa, działające od 1972 roku w pomieszczeniach Dworca Głównego przy ulicy Towarowej koło placu Zawiszy, po wyłączeniu ze struktur PKP i przekazaniu Samorządowi Województwa Mazowieckiego, napotykało na coraz większe problemy z lokalem, gdyż sam teren i budynek dworca pozostał w dzierżawie PKP. Atrakcyjny teren zachęcał do inwestycji. Przez wiele lat muzeum toczyło spór z PKP w kwestii prawa do zajmowania budynku i zobowiązań PKP wobec muzeum. Od 2009 roku muzeum zajmowało teren bezumownie. W kwietniu 2013 roku PKP uzyskały korzystny dla siebie wyrok sądowy ws. wydania obiektu, na mocy którego muzeum musi opuścić zajmowany teren.

Początkowo próby rozwiązania impasu w sprawie siedziby muzeum nie przynosiły żadnych rezultatów. PKP proponowały Sejmikowi Województwa Mazowieckiego kupno terenu i budynku dworca, lecz żądana kwota przekraczała możliwości finansowe województwa, również proponowane alternatywne siedziby (m.in. stara parowozownia na Pradze) zostały uznane za nieodpowiednie. Dopiero 21 października 2014 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego i przedstawiciel zarządu PKP SA podpisali list intencyjny w sprawie budowy siedziby w obecnie planowanej lokalizacji.

15 czerwca 2015 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął dwie uchwały: o zamiarze likwidacji Muzeum Kolejnictwa[1] oraz o utworzeniu nowej placówki o nazwie Stacja Muzeum[2]. Nowa instytucja ma powstać i być prowadzona wspólnie z PKP SA, zgodnie z jej statutem[3] Muzeum Kolejnictwa (wraz z filią w Sochaczewie) będzie jej oddziałem nieposiadającym osobowości prawnej. Pracownicy likwidowanego muzeum zostaną przejęci przez nową placówkę, podobnie eksponaty z likwidowanego muzeum zostaną przekazane nowej placówce. Ambitne plany zakładają wybudowanie przez PKP SA na własny koszt siedziby nowej placówki, nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania nieruchomości i budynku na rzecz tejże, bieżącego finansowania w wysokości nie mniejszej niż dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz zwolnienie Muzeum Kolejnictwa z długów. Możliwa jest też budowa przystanku kolejowego w pobliżu nowej siedziby[4]. Do czasu wybudowania nowej siedziby Stacja Muzeum ma działać w dotychczasowych pomieszczeniach Muzeum Kolejnictwa na Dworcu Głównym.

Pod koniec 2015 r. PKP ogłosiły dwuetapowy konkurs na koncepcję Stacji Muzeum. W pierwszym etapie spośród nadesłanych prac wyłoniono 6 najlepszych, których autorzy mieli zaprezentować ostateczne koncepcje do oceny przez sąd konkursowy. Pula nagród w konkursie wynosiła 400 tys. zł, z czego dla zwycięzcy przeznaczono 120 tys. zł. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 12 lipca 2016 r., zwyciężyła koncepcja firmy Forum Architekci[5], z którą umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej, opiewającą na 3,7 mln zł, podpisano 19 października 2016 r[6]. Wstępne plany zakładały podjęcie pierwszych prac przy nowym obiekcie na Szczęśliwicach w drugiej połowie 2017 r. i oddanie nowego obiektu do użytku pod koniec 2018 r. Wstępny budżet wynosił 66,5 mln. zł[7]. Plany nie zostały jednak zrealizowane.

Teraźniejszość

Proces likwidacji Muzeum Kolejnictwa i powołania Stacji Muzeum został zapoczątkowany 25 stycznia 2016 roku na mocy uchwały[8] Sejmiku Woj. Mazowieckiego. Na mocy aktu likwidacji Zarząd Województwa Mazowieckiego powołał likwidatora[9]. W trakcie procesu likwidacji Muzeum działało normalnie do 21 marca, po czym zostało zamknięte dla zwiedzających.

Stacja Muzeum została otwarta w Noc Muzeów 14 maja 2016 roku.

Galeria

Sale wystawiennicze

Skansen taboru

Przypisy

Odsyłacze zewnętrzne

Advertisement