Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – jednostka samorządowa dzielnicy Ursus, która składa się z wybieranych raz na pięć lat 21 radnych. Biuro Rady Dzielnicy Ursus znajduje się na pl. Czerwca 1976 roku 1.

Zadania

Zadania Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy określone zostały w Ustawie o ustroju m.st. Warszawy oraz w Statucie Dzielnicy Ursus. Do zadań tych należy w szczególności:

 • opiniowanie:
  • projektu Statutu Miasta i projektu Statutu Dzielnicy oraz ich zmian,
  • projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
  • projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących obszaru Dzielnicy,
  • projektów programów rozwoju Miasta oraz wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
  • projektów zmian w podziale Miasta na dzielnice, w zakresie dotyczącym Dzielnicy,
  • projektu Załącznika Dzielnicowego,
  • wykonania budżetu Miasta, w części dotyczącej Dzielnicy,
  • zakresu działania Dzielnicy, zasad przekazywania jej składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań wykonywanych przez Dzielnicę,
  • projektów uchwał w sprawach: herbu i barw Miasta, herbu Dzielnicy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi, nazw dróg wewnętrznych oraz wznoszenia pomników, dotyczących obszaru Dzielnicy,
  • innych spraw przekazanych przez Radę Miasta;
 • tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek pomocniczych niższego rzędu w Dzielnicy oraz określanie ich organizacji i zakresu działania;
 • wybór i odwołanie Burmistrza Dzielnicy i pozostałych członków Zarządu Dzielnicy;
 • przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Dzielnicy;
 • wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy;
 • tworzenie stałych lub doraźnych komisji Rady Dzielnicy oraz powoływanie i ich członków;
 • występowanie do Rady Miasta z wnioskami o przekazanie Dzielnicy zadań i kompetencji z zakresu właściwości Miasta;
 • zajmowanie stanowisk, wyrażanie opinii oraz zgłaszanie wniosków w sprawach istotnych dla Dzielnicy.

Radni

 • Radni Dzielnicy Ursus 2018-2023
 • Radni Dzielnicy Ursus 2014-2018
 • Radni Dzielnicy Ursus 2010-2014
 • Radni Dzielnicy Ursus 2006-2010
 • Radni Dzielnicy Ursus 2002-2006

Komisje

 • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
 • Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
 • Komisja Budżetu i Finansów
 • Komisja Mieszkaniowa

Linki zewnętrzne

Advertisement