Ściana frontowa zboru z napisem Prawdę i pokój miłujcie – mówi Pan Niebios

Zbór Centralny Kościoła Chrześcijan Baptystów (inaczej: Baptystyczny Zbór Centralny) - liczący 400 członków, zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów położony przy ulicy Waliców 25. Pastorem zboru jest Marek Budziński.

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP

Kościół Baptystyczny należy do rodziny Kościołów protestanckich. Powstał na przełomie XVI i XVII stulecia w Anglii na fali reform dążących do przywrócenia nowotestamentowego kształtu życia chrześcijańskiego. W centrum orędzia i praktyki baptystycznej znajduje się naśladowanie Jezusa Chrystusa, w którym człowiek spotyka Boga i nowe, pełne autentyzmu życie. Akt zawierzenia Chrystusowi powinien być świadomy i dobrowolny, czego wyrazem jest chrzest udzielany przez baptystów (gr. baptidzo – chrzcić) tylko osobom, które chrześcijaństwo traktują jako styl życia. Baptyści proponują proste formy religijności i kładą nacisk na praktykowanie wiary w codzienności. Nie tworzą rozbudowanych struktur kościelnych. Ośrodkiem życia religijnego jest lokalny zbór (gmina) rozumiany jako bliska braterska wspólnota, karmienie się Chrystusem przez słowo Boże, modlitwę, eucharystię i śpiew; mająca być środowiskiem wszechstronnego rozwoju chrześcijanina. Tradycyjnie baptyzm przejęty jest sprawą szerzenia wiary w życiu społecznym, przy zachowaniu zasady instytucjonalnego rozdziału Kościoła i państwa, by nikt nie był przymuszony do wyboru chrześcijaństwa wbrew swej woli. Stąd baptyści mają duże zasługi w zmaganiach o demokrację i ideę państwa jako dobra wspólnego oraz w zabiegach o zniesienie dyskryminacji religijnej, rasowej i płciowej.

Globalna wspólnota baptystyczna skupia współcześnie 46 mln ochrzczonych na wyznanie wiary wyznawców. Baptyści prowadzą dialog ekumeniczny z głównymi wyznaniami chrześcijańskimi. Pierwsze zbiory na ziemiach polskich powstały ok. 150 lat temu. Obecnie Kościół polski liczy ok. 4300 dorosłych członków, a ogółem (wraz z dziećmi i sympatykami) ok. 8000 członków. Jego sytuację prawną reguluje uchwalona w 1995 r. ustawa o stosunku państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.

Historia zboru

Pierwsi wyznawcy ruchu baptystycznego na ziemiach polskich byli pochodzenia niemieckiego. Niemieckim baptystom w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku bardzo zależało na założeniu zboru w Warszawie. Spotkania baptystyczne zainicjował w stolicy Józef Herb w swoim mieszkaniu przy ul. Nowolipie 54 , szybko przybywało wiernych, były decyzje następnych osób o przyjęciu chrztu przez zanurzenie w wodzie. Pod koniec 1874 r. warszawski Zbór baptystyczny liczył 56 członków, zaś w nabożeństwach brało udział ok. 100 osób. Stale powiększająca się liczba uczestników nabożeństw doprowadziła do decyzji o zmianie miejsca spotkań. Znaleziono pomieszczenie, za które trzeba było płacić 300 rubli rocznie . Zdecydowano także o powołaniu kaznodziei Zboru. W roku 1884 wynajęto dla potrzeb zborowych nową salę przy ul. Chłodnej 12.

Dopiero we wrześniu 1905 roku Zbór zaprosił chętnego do pracy, młodego, energicznego kaznodzieję, Oskara Truderunga z Pabianic. W dniu 12 kwietnia odbyło się przy ul. Żelaznej 54 poświecenie nowo zbudowanej świątyni ewangelików – baptystów.

W okresie II wojny światowej zbór rozporządzeniem władz okupacyjnych został rozwiązany, to jednak nie zaprzestał swojej działalności. W aktach czytamy: Po usilnych staraniach uzyskaliśmy przywrócenie prawa istnienia pod nazwą Związek Nie-niemieckich Ewangeliczno-Wolnych Zborów (Baptystów) w Generalnej Guberni. Baptyści w czasie okupacji przez niektórych byli postrzegani jako Żydzi, gdyż np. na kaplicy w Warszawie umieszczono gwiazdę syjońską, a u dołu napis „Baptyści to Żydzi”.

Na wiosnę 1945 r. władze miejskie zezwoliły na prowadzenie nabożeństw przez baptystów w budynku przy Emilii Plater 7. W 1945 r. baptyści zwołali do Warszawy sobór, gdzie został powołany Polski Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów, którego prezesem został Aleksander Kircun. W 1958 r.podczas uroczystości jubileuszowych 100 - lecia Kościoła Baptystów, zrodziła się myśl wybudowania w Warszawie Centrum Baptystycznego.

Uroczyste otwarcie nastąpiło w sobotę 9 września 1961 r. w obecności gości z kraju i zagranicy. Następnego dnia odbył się chrzest 26 osób . Po uroczystości otwarcia wielu sceptyków mówiło, że kaplica przygotowana na 300 miejsc siedzących jest za duża dla 130 członków zboru. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Zbór w Warszawie prowadził pracę misyjną głównie w oparciu o wybudowany obiekt przy ul. Waliców. Na początku lat osiemdziesiątych narodziła się myśl usamodzielnienia zborów w Kielcach i Żyrardowie, które dotychczas były placówkami Zboru w Warszawie. W 1982 r. usamodzielniły się Kielce , a w 1984 r. Żyrardów Trudności z dojazdem spowodowane stanem wojennym przyspieszyły te decyzje. Dziś można powiedzieć, że Zbór w Warszawie, przez pracę misyjną stał się założycielem nowych zborów.

Działalność parafii

Nabożeństwa odprawiane są w zborze:

  • niedziela: 10:00
  • środa: 18:00

Zobacz też

Linki

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.